Vedtekter for Nardo og Bratsberg Historielag stiftet 19/1-1994.

§1.

Nardo og Bratsberg Historielag er en forening for alle som er interessert og engasjert i Nardo og Bratsbergs historie (Nardo, Tempe, Nidarvoll, Fossegrenda, Bjørkmyr, Bratsberg).

§2.

Historielaget har som mål å samle og spre kunnskap om områdets fortid og nåtid, samt vern og ivaretakelse av kulturminner og dokumentasjon av liv og levnet gjennom tidene.

§3.

Til dekning av lagets utgifter baserer laget seg på medlemskontingent, årboksalg, utlodning, gaver og annen bidragsytelse. Medlemskontingenten kan kun endres på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Her skal det være 2/3 flertall av de stemmeberettigede.

§4.

Lagets øverste organ er årsmøtet som hvert år holdes innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet behandler følgende:

A. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

B. Valg av møteleder og referent.

 C. Årsberetning.

 D. Regnskap med revisors beretning.

 E. Fastsettelse av medlemskontingent.

 F. Innkomne forslag.

 G. Valg

    Bare årsmøtet kan bestemme lagets vedtekter, eller foreta en eventuell endring. Disse skal godkjennes med 2/3 flertall. Årsmøtet kalles sammen med minst 4-fire ukers varsel og med fastlagt saksliste. Et ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles på minst 2-to ukers varsel. Til dette kreves det underskrift av minst 10% av medlemsmassen, eller at styret kan innkalle til ekstraordinært med minst 2-to ukers varsel. Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 2-to uker før årsmøtet. Etter anbefaling av valgkomite eller ved benkeforslag, skal det velges styre. Alle velges for 2 år, men bare halvparten skiftes ut hvert år. Ved beslutninger kreves simpelt flertall og med minimum 5 representanter til stede. Bare årsmøtet kan bestemme lagets vedtekter, eller foreta en eventuell endring. Disse skal godkjennes med 2/3 flertall.

§5.

Lagets styre skal bestå av leder, nestleder, kasserer, sekretær og 2 styremedlemmer. Det skal også velges 3 vararepresentanter, 3 personer til valgkomite samt revisor og vararevisor for 1 år.

§6.

Styret skal forestå den daglige drift av laget. Styret oppnevner komiteer og personer til råd og utvalg etter behov, herunder årbokkomite.

§7.Årsmøtet er åpent for alle. For å være stemmeberettiget på årsmøtet, må man ha betalt medlemskontingent for foregående år.

§8.

Forslag om oppløsning vedtas på årsmøtet med 2/3 flertall, og skal deretter vedtas på ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall.

§9.

Dersom laget blir oppløst, skal gjenstående midler nyttes til kulturelle tiltak i lagets distrikt